Schrift in Uitvoering
+ + Oude Testament + Deuterocanonieke boeken + Nieuwe Testament
Jesaja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Jes. 5
5:1 Laat ik toch zingen voor mijn geliefde 1)
het lied van mijn geliefde voor zijn wijngaard!

2 Mijn geliefde had een wijngaard
op een vruchtbare helling.
3 Hij spitte hem om, hij ontdeed hem van stenen
en hij beplantte hem met een edele druivensoort.
4 Hij bouwde er een toren middenin
en ook een kuip hieuw hij erin uit.
5 Hij hoopte dat die goede druiven zou maken,
maar hij maakte vieze vruchtjes.

6 Maar nu, inwoner van Jerusalem
en man van Juda:
7 Spreken jullie toch recht tussen mij
en mijn wijngaard!
8 Wee hen die huis bij huis trekken 2)
die veld aan veld voegen
tot er geen plaats meer over is
en alleen jullie in het midden van het land gevestigd zijn!
9 In mijn oren (sprak) JHWH der legerscharen:
Als dan niet vele huizen tot puin zullen worden …!
Grote en goede, zonder dat er iemand wonen zal!
10 En tien bunder wijngaard 3) zal één bath doen
en een homer zaad één efa (koren) opleveren. 4)
11 Wee hen, die vroeg in de morgen op sterkedrank uit zijn
en daarmee bezig blijven tot de avond
terwijl de wijn hen verhit.
12 De harp, de luit, de tamboerijn, de fluit, en wijn: dat zijn hun drinkgelagen
maar de daden van JHWH onderkennen zij niet,
wat zijn handen doen zien zij niet.
13 Daarom gaat mijn volk in ballingschap
door gebrek aan kennis,
zijn adel sterft 5) van honger
en zijn mensenmenigte verdroogt van dorst.
14 Daarom opent de onderwereld wijd zijn keel 6)
spert zijn muil wagenwijd open
zodat zijn 7) adel en zijn mensenmenigte erin neer zullen dalen,
met hun gejoel en uitgelaten gehuppel.
15 Dan wordt de mens neergebogen,
ieder vernederd,
de ogen van de hooghartige mensen worden terneer gebogen.
16 JHWH der legerscharen daarentegen is hoog in zijn oordeel,
En in zijn gerechtigheid toont de heilige God zijn heiligheid.
17 Hij hoopte op recht
maar kijk, er kwam onrecht;
18 op rechtsbetrachting
maar kijk, er kwam rechtsverkrachting.

1Vertaling van Eva-Martina Kindl. De colometrische indeling volgt M. L. FOLMER, A Literary Analysis of the ’Song of the Vineyard’ (Is 5: 1-7). In: Jaarbericht van het vooraziatisch-egyptisch genootschap EX ORIENTE LUX No. 29 (1985-1986). Leiden 1987, blz 107.
2Vertaling van Pieter Lugtigheid
3In het voorafgaande deel, Jes.5:7 wordt Israël de wijngaard genoemd van JHWH.
4Homer, bath en efa zijn inhoudsmaten. Een homer is 10 efa,( Ezechiël 45:11 ) bath is voor vloeistof, efa voor vaste stof. Homer niet te verwarren met omer die een tiende is van een efa. ( Exodus 16:33 ).
5Anderen leiden de vorm af van een woord dat mannen betekent.
6Keel: zie H.W. Wolff: Anthropologie des Alten Testaments v.a. p. 26! Anderen vertalen met „zich zelf” (SV) en varianten: NRSV: „Sheol has enlarged its appetite”
7Het Hebreeuws gebruikt bij de drie zelfstandige naamwoorden steeds een vrouwelijk bezittelijk voornaamwoord. Volgens NRSV is dit een verwijzing naar Jerusalem (vrouwe Sion).