Schrift in Uitvoering
+ + Oude Testament + Deuterocanonieke boeken + Nieuwe Testament
2 Samuël
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2Sam. 15
15:1 Het gebeurde daarna 1)
dat Absalom zich een wagen en paarden verschafte
en vijftig mannen die voor hem uit liepen.
2 Absalom was gewoon 's morgens vroeg op te zijn
en aan de kant van de weg door de poort te gaan staan.
Het gebeurde [dan] zo:
iedereen die een twistzaak had
waarmee hij tot de koning ging om een oordeel,
hem riep Absalom tot zich en zei:
Vanwaar, uit welke stad bent u?
Als deze dan zei:
Uit die en die van de stammen van Israël is uw knecht -
3 dan zei Absalom tot hem:
Zie, uw woorden zijn goed en wijs
maar u vindt geen gehoor van de kant van de koning.
4 En Absalom zei:
Zou iemand 2) mij maar aanstellen tot rechter in het land!
Dan zou iedereen tot mij komen
die een twistzaak heeft en een rechtsgeding
en ik zou hem gerechtigheid doen!
5 Ook gebeurde het
als iemand naderde om voor hem te buigen
dan strekte hij zijn hand uit en greep hem en kuste 3) hem.
6 Absalom deed op deze manier met allen van Israël
die voor een oordeel naar de koning kwamen;
zo manipuleerde 4) Absalom het hart van de mannen van Israël.
7 Het gebeurde na verloop van vier 5) jaren
dat Absalom tot de koning zei:
Laat ik toch mogen gaan,
om in Hebron de gelofte in te lossen
die ik aan JHWH heb gedaan;
8
want uw knecht heeft een gelofte gedaan
toen ik in Gesur in Aram verbleef:
Als JHWH mij inderdaad laat terugkeren naar Jeruzalem
dan zal ik de JHWH dienen.
9 De koning zei:
Ga in vrede.
En hij stond op en ging naar Hebron.
10 Absalom zond verspieders onder alle stammen van Israël
en zei [tot hen]:
Zodra jullie het geluid van de sjofar horen
Moeten 6) jullie zeggen:
Absalom is koning geworden in Hebron!
11 Met Absalom waren tweehonderd man meegegaan uit Jeruzalem
uitgenodigd,
[op weg]gegaan in argeloosheid.
Zij wisten niets van de hele zaak.
12 Ook zond Absalom om 7) Achitofel, de Giloniet, de raadsman van David
uit zijn stad, uit Gilo
terwijl hijzelf slachtoffers 8) bracht.
De samenzwering werd krachtig
en het volk kwam en het werden er velen rond Absalom.

1vertaling door Joep Dubbink
2Lett. 'wie zal mij toch aanstellen tot rechter?' dus een retorische vraag met als antwoord 'niemand' en eerder op te vatten als wens. Vgl. Gesenius: 151a, bijv. 2 Sam. 23:15.
3Aan het slot van het vorige hoofdstuk, 14:33, kust David Absalom als bezegeling van een jarenlang proces van verzoening; sterk contrast met Absalom die een kus eenvoudig inzet voor het winnen van aanhangers.
4Wellicht verbazingwekkende vertaling, want lett. 'stal het hart van'; toch is dit m.i. geen goede vertaling! Vgl. de enige parallel Gen. 31:20 waar Jakob 'het hart van Laban steelt' namelijk hem bedriegt en misleidt; de Hebreeuwse uitdrukking is negatief: bedrog en manipulatie. Weliswaar zal onze 'hartendief' van deze teksten afgeleid zijn, maar de uitdrukking kreeg in het Nederlands een positieve connotatie: een schattig kind of huisdier 'steelt je hart'. NBV 'palmde in' is inhoudelijk correct maar ik wil wel graag het 'hart' handhaven. Wie toch de letterlijke vertaling wil handhaven is verplicht, dit in een voetnoot aan te geven.
5Tekst: 'veertig jaren'. Bijna alle vertalingen corrigeren tot vier, vanwege de logica van het verhaal: niemand kan veertig jaar een veelbelovende jongeling blijven. Theologisch kun je wel denken aan de connotaties bij veertig: periode van voorbereiding.
6Het is een opdracht, dat vraagt om een modaliteitswerkwoord.
7Ik weet eigenlijk niet of 'zenden om' (to send for) goed Nederlands is (in Zeeland zeker wel!) maar het is wel duidelijk en iets wordt snel omslachtig: stuurde [mensen] om Achitofell [te gaan halen].
8Lett. 'slachtoffers slachten', maar dat is lelijk Nederlands. Het woord slachtoffer is problematisch: het wordt zo weinig in letterlijke betekenis gebruikt dat het gauw misverstanden oproept, alsof hij een bloedbad aanricht, vandaar het qua spelling niet juiste gedachtestreepje.