Schrift in Uitvoering
+ + Oude Testament + Deuterocanonieke boeken + Nieuwe Testament
Zacharia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zach. 14
14:4 Zijn 1) voeten zullen op die dag [geplant] staan op de Olijfberg
die vóór Jeruzalem ligt in het oosten.
De Olijfberg zal oostwaarts en westwaarts in tweeën splijten
[zodat] een groot dal [ontstaat]:
De ene helft zal naar het noorden wijken
en de andere helft naar het zuiden
5 en jullie zullen vluchten door het dal van mijn bergen.
– ja het bergdal reikt tot in de verte 2)
jullie zullen vluchten net zoals jullie zijn gevlucht
voor de aardbeving in de dagen van Uzzia de koning van Juda.
Dan komt JHWH mijn god – [gij,] met alle heiligen 3) bij u –
6 Het zal zo zijn 4) op die dag
dat het licht er niet is: koude en vorst. 5)
7 Het zal één enige dag zijn, die zich laat kennen 6) als: 'van JHWH'!
Geen dag [is het] en geen nacht.
Het zal zo zijn dat er [pas] in de avondtijd licht zal zijn.
8 Het zal zo zijn op die dag
dat levend water uit Jeruzalem tevoorschijn stroomt
de helft ervan naar de oostelijke zee
de andere helft naar de westelijke zee. 7)
Zo zal het 's zomers en 's winters zijn.
9 JHWH zal koning zijn over heel de aarde.
Op die dag zal JHWH één [en enig] zijn
en zijn Naam één [en enig]. 8)

1vertaling van Karel Deurloo
2atsal=? Op grond van Jes 41:9 kan men aan 'verte' denken, of aan Bet Hasaël ( Micha 1,11 )
3Hemelse hofhouding. Voorts tweede persoon 'u'; te begrijpen als uitroep van de auteur op grond van 'mijn god'.
4Vijf maal: we-hayah!
5De eenvoudigste oplossing om deze twee raadselachtige woorden te lezen is de emendatie yeqarot > qaroet [koude , vgl. NRSV 'cold and frost'; dus ook volgens de qeré], maar het kan ook anders. Buber: 'die Köstlichen werden gefrieren'. NaBij: 'koudeperioden sluiten zich aaneen' Hoe zou echter de NBV aan 'De hemellichten verliezen hun glans' komen? Men vermeldt dat niet in een noot, evenmin als andere kennelijke tekstcorrecties.
6Nota bene y-d-' nif. met le. Dat kan nauwe-lijks betekenen 'bekend zijn aan' [zie concordantie] . Daarom is hier de Verdeutschung gevolgd. Dat geeft een zeer goede zin, want het gaat om de Yom JHWH.
7resp. Dode Zee en Middellandse zee.
8Vgl. Deut. 6,4