+ + Oude Testament + Deuterocanonieke boeken + Nieuwe Testament
1 Korintiërs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 27 %
1Kor. 1
1:1 Paulus 1), tot apostel van Christus Jezus geroepen door de wil van God,
en Sosthenes, de broeder,
2 aan de gemeente van God
die is in Korinthe,
aan de geheiligden in Christus Jezus,
geroepen heiligen,
samen met allen
die op elke plaats de naam aanroepen
van onze Heer Jezus Christus,
hun en onze Heer.
3 Genade zij met jullie,
en vrede,
van God, onze vader,
en van de Heer Jezus Christus.
4 Ik dank mijn God te allen tijde voor u,
vanwege de genade van God,
die u gegeven is in Christus Jezus,
5 omdat jullie in alles rijk begiftigd zijn
in hem,
in alle woorden en alle kennis,
6 gelijk de getuigenis van Christus bevestigd 2) is
onder jullie,
7 zodat het jullie ontbreekt aan geen enkele genadegave,
terwijl jullie de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwachten.
8 Hij zal jullie ook bevestigen 3) ten einde toe,
zodat gij onberispelijk zijt 4) op de dag van onze Heer Jezus (Christus).
9 Getrouw is God,
door wie jullie geroepen zijn tot gemeenschap met zijn zoon Jezus Christus,
onze Heer.
10 Ik 5) roep jullie op, broeders en zusters 6)
in de naam van onze Heer Jezus Christus 7):
zeg allemaal hetzelfde
laat er onder jullie geen scheuringen zijn
en wees toegerust met dezelfde gezindheid/geest en dezelfde inzicht/kennis. 8)
11 Mij is namelijk over jullie duidelijk gemaakt, broeders en zusters van mij,
door de mensen van Chloë,
dat er onder jullie twisten zijn.
12 Ik bedoel dit,
dat ieder van jullie [maar wat] zegt:
ik ben van/hoor bij Paulus,
ik van/bij Apollo,
ik van/bij Kefas,
ik van/bij Christus.
13 Is de Christus dan in stukken verdeeld?
Is Paulus soms voor jullie gekruisigd?
Of zijn jullie in de naam van Paulus gedoopt? 9)
14 God zij dank 10)
heb ik niemand van jullie gedoopt, behalve Crispus en Gajus.
15 Dus niemand van jullie kan/mag zeggen
dat hij in mijn naam is gedoopt.
16 Goed/Ja, ik heb ook het huis van Stefanas gedoopt;
verder zou ik niet weten
of ik nog iemand heb gedoopt.
17 Want 11) Want Christus heeft mij niet uitgezonden om te dopen,
maar om het goede bericht te brengen 12)
niet met de wijsheid 13) van het spreken 14),
opdat het kruis van de 15) Christus niet leeg 16) gemaakt wordt.
18 Want dat spreken van het kruis,
dat is voor hen die verloren lopen 17) wel dwaasheid,
maar het is voor hen die bevrijd worden, voor ons, Gods kracht.
19 Want er is geschreven:
Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren laten gaan,
en het verstand van de verstandigen zal ik afschaffen. 18)
20 Waar is de wijze?
waar de schriftgeleerde?
waar de discussieerder 19) van deze eeuw 20)?
Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt?
21 Want omdat het in de wijsheid van God zo is
dat de wereld door de wijsheid God niet kende,
leek het God goed toe 21)
om door de dwaasheid van de 22) verkondiging
hen die vertrouwen te bevrijden.
22 Immers: Joden vragen 23) om tekens
en Grieken zoeken 24) wijsheid 25) '
23 maar wij verkondigen een gekruisigde Christus,
voor Joden een schandaal 26),
voor volken 27) een dwaasheid,
24 maar voor hen die geroepen zijn
- Joden en Grieken -
een Christus 28) als Gods kracht en Gods wijsheid;
25 dat is zo
omdat het dwaze van God wijzer is dan de mensen,
en het zwakke van God sterker dan de mensen.
26 Kijk 29) immers maar naar jullie roeping, broeders,
naar wat jullie uit jezelf waren: niet vele wijzen,
niet vele machtigen,
niet vele aanzienlijken.....
27 Maar God verkoos het dwaze van de wereld,
om de wijzen te beschamen,
en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren,
28 om het sterke te beschamen,
God verkoos het onaanzienlijke en verachte van de wereld
dat wat niets is,
om dat wat iets is uit te schakelen.
29 opdat geen enkel mens zich tegenover God
zou beroemen op zichzelf.
30 Door Hem zijn jullie in Christus Jezus,
die ons geworden is
tot wijsheid uit God,
gerechtigheid en heiliging en verlossing,
31 opdat het zal zijn, zoals geschreven is:
wie zich beroemt, die beroeme zich op de Heer.

1vertaling van Kees Meijer
2aoristus: zijn of worden bewezen/bevestigen/beamen. In de Willibrord vertaling: “ingang vond”; Naardense Bijbel: “in u vaste voet gevonden heeft”.
3hier futurum, zie verder aantekening bij vers 6.
4zonder verwijt, zonder reden tot bestraffing, onaanklaagbaar.
5vertaling van Marianne Storm
6Zo ook NBV, “broeders-en-zusters”, in de Naaardense Bijbel - NB.
7In NB een komma na Heer.
8Mooi vind ik ook, in NB: een-en-hetzelfde denken en een-en-hetzelfde kennen; al liggen zowel kennen associatief misschien te dichtbij kennis en weten. NBV heeft hier : “denken” en “overtuiging”.
9NB: in-gedoopt? Zie ook vers 15: “íngedoopt”.
10mét kritisch apparaat; of “Gelukkig…” of “Ik ben dankbaar, ..”
11vertaling van Harry Pals. vs. 17 hoort (ook) bij deze pericoop, omdat Paulus hier associatief de overgang maakt van 'doop' naar 'kruis'
12NBV laat 'evangelie' weg
13NBV 'diepzinnig', verliest de verbinding met het vervolg
14ik vertaal dit zo actief vanwege de verbinding met het 'spreken van het kruis' in vs. 18
15is het willekeurig dat de tekst nogal varieert in 'Christus' en 'de Christus'? ik vertaal het lidwoord toch maar mee
16letterlijk: door spreken in eigen wijsheid wordt Christus van het kruis gehaald en houden we een leeg kruis over!
17partic. praesens ' het proces loopt nog, nog niets is beslist
18 Jes. 29:14
19NBV 'redenaar'
20Willibrordvertaling en NBV 'wereld' ' verliezen het onderscheid dat Paulus kennelijk maakt tussen 'aeon' en kosmos'
21Willibrordvertaling en NBV plat 'heeft besloten'
22waar haalt de NBV 'onze' vandaan? lekker knus...
23Willibrordvertaling voegt 'blijven' in en vertaalt 'eisen'
24Willibrordvertaling 'verlangen'
25NBV voegt een lidwoord toe ('de Joden', 'de Grieken'), legt teveel vast
26komt dit woord niet het dichtst bij het heftige Griekse woord, over het ongehoorde en onmogelijke van een gekruisigde messias, meer dan het versleten 'aanstoot'?
27Naardense Bijbel 'wereldlingen'
28nog steeds object van 'wij verkondigen' in vs. 23 ' dus niet 'is' tussenvoegen zoals de NBV doet
29vertaling van Leen de Ronde