Schrift in Uitvoering
+ + Oude Testament + Deuterocanonieke boeken + Nieuwe Testament
Hulp voor gebruikers.
Hier vindt u een overzicht van functies van deze site.
Inhoud Verzameling invoeren
Boek invoeren
Tekst invoeren
Woorden zoeken
Teksten zoeken
Overzichten
Verzameling invoeren
Alleen een redacteur kan een verzameling invoeren. Dat gebeurt door in de meest linker kolom op de groene knop +V te klikken.
De volgende elementen moeten ingevuld worden:
Naam
Van een verzameling moet uiteraard de Naam worden ingevoerd, bijv. Statenvertaling.
Afkorting
Ook moet een afkorting worden ingevoerd, bijv. SV.
Deze afkorting wordt (met een min-streepje) gebruikt om verschillende versies van een boek te onderscheiden, zoals SV-Gen. of NBG-Gen. voor twee verschillende versies van Genesis.
Deze afkorting wordt later ook gebruikt als aanduiding voor een afwijkende versnummering: bijv. Job 38:39-41 staat in de Statenvertaling als Job 39:1-3. Dit leidt tot een versaanduiding {39 SV=39:1}.
Volgorde
Vervolgens moet de volgorde worden opgegeven. Dit is de volgorde waarin Verzamelingen worden getoond in de linker kolom. Het Oude Testament krijgt bijv. de waarde 10, Deuterocanonieken 20 en het Nieuwe Testament 30. Zo komen ze in de goede volgorde ondanks het feit dat de N voor de O komt. Het verdient aanbeveling om de telling steeds met 10 op te hogen, zodat later eventueel nieuwe verzamelingen kunnen worden tussengevoegd.
Beschrijving
Tot slot kan een beschrijving van deze verzameling worden opgegeven, eventueel met een aanduiding van herkomst of van toestemming gevende rechthebbenden.

NB Het verwijderen van een verzameling betekent dat alle boeken en teksten van deze verzameling verdwijnen!

Boek invoeren.
Alleen een redacteur kan een nieuw boek toevoegen. Dat gebeurt door in de meest linker kolom op de groene knop +B te klikken.
De volgende elementen moerten worden ingevoerd:
Varzameling
Van een boek moet altijd worden aangegeven tot welke Verzameling het behoort, dat dus vooraf moet worden gedefinieerd.
Stijl
Een boek heeft ook een Stijl. Er zijn twee mogelijke stijlen: vers en tekst.
Bij 'vers' begint elk vers op een nieuwe regel en kunnen inspringende bijzinnen worden weergegeven. Bijvoorbeeld:
Stijl = vers (Gen. 1,1-3 NBG)
1In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
2De aarde nu was woest en ledig,
en duisternis lag op de vloed,
en de Geest Gods zweefde over de wateren.
3God zei:
'Er moet licht komen,'
en er was licht.
Bij 'tekst' wordt de tekst zonder inspringende bijzinnen weergegeven.
Het bovenstaande voorbeeld wordt dan:
Stijl = tekst (Gen. 1,1-3 NBG) 1In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
2De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.
3God zei: 'Er moet licht komen,' en er was licht.
Naam
Een Boek moet een Naam hebben. Het verdient de voorkeur om hetzelfde boek in verschillende Verzamelingen steeds dezelfde Naam te geven. Als het nodig is om ze te onderscheiden kan de afkorting van de Verzameling voor de Naam gezet worden, waarna een 'min-streepje' volgt: NBG-Genesis .
Afkorting
Een boek heeft altijd een afkorting, en de hier gedefinieerde afkorting wordt gebruikt in tekstverwijzingen en bij het aangeven van parallelle teksten.
Volgorde
Bij een boek moet de volgorde binnen de verzameling worden aangegeven: de traditionele volgorde Genesis, Exodus, Leviticus, etc. is namelijk niet alfabetisch... Een logische volgorde ontstaat wanneer dus voor Genesis een 1 wordt ingevuld, voor Exodus een 2, etc.
Hoofdstukken
Om te kunnen zien hoeveel werk er nog gedaan moet worden is het nodig om aan te geven uit hoeveel hoofdstukken een boek bestaat.
Nummer niveaus
Kleine boeken als De Tweede Brief van Johannes kennen geen hoofdstuk­indeling en hebben 1 nummer niveau, nl de verzen. De meeste bijbelboeken hebben twee nummer niveaus: een hoofdstuk en een vers indeling. Andere geschriften kunnen drie nummer niveaus hebben.
Niveau 1..3
Per nummer niveau moet aangeven worden met welke stijl ze nummeren. Voor Bijbelteksten geldt één of twee keer decimaal. Maar er kan ook met Romeinse cijfers of met letters genummerd worden.
Beschrijving
Tot slot kan met een Beschrijving van het boek invoeren, bijv. met gegevens over de auteur(s) of de traditie waar het uitkomt.
Tekst invoeren
Redacteuren en vertalers kunnen teksten invoeren nadat een Boek is gedefinieerd. Een tekst kan alleen worden ingevoerd als (onderdeel van een) hoofdstuk.
De mogelijkheid om een tekst in te voeren verschijnt als men bevoegd is tot schrijven en een Boek in de linker kolom wordt aangeklikt. In het overzicht van het Boek verschijnt boven de lijst met hoofdstukken de tekst 'tekst toevoegen'. Reeds ingevoerde hoofdstukken verschijnen daaronder als zwarte blokjes in de lijst van hoofdstukken. De zwarte blokjes kunnen gelezen en gewijzigd worden. Om een nieuw hoofdstuk toe te voegen klikt men op 'tekst toevoegen'.
Als men op 'tekst toevoegen' klikt, verschijnt er een scherm waarop de naam van het betreffende Boek reeds is in ingevuld.
Om een vers uit een hoofdstuk te verwijderen wordt alleen dat vers genoemd zonder tekst er achter:
Tekst Gen. 1,6-8 {6} God zei:
{>}'Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa's van elkaar scheidt.'
{7}
{8} Hij noemde het gewelf hemel.
Het werd avond en het werd morgen.
De tweede dag.
Zorgt er voor dat vers 7 uit de tekst verdwijnt.
Verder moet het volgende worden ingevuld:
Hoofdstuk
Hier moet het hoofdstuk van de tekst worden ingevuld. In het geval van een boek zonder hoofdstukken moet hier een nul worden ingevuld.
Van
Hiermee is het eerste vers van het hoofdstuk bedoeld. Ook als de ingevoerde tekst begint bij vers 15 moet hier, als er verzen met een lager nummer bestaan, het laagste versnummer, zeg 1, worden ingevoerd.
Tot
Hier moet het laatste vers van dit hoofdstuk worden ingevoerd. Ook als de ingevoerde tekst stopt voor het laatste vers, moet toch het laatste versnummer worden ingevoerd.
Tekst
De tekst is gewone platte tekst, zoals gemaakt met het programma kladblok. Aan de tekst kunnen diverse kenmerken tussen accolades worden toegevoegd, zoals:
vers-aanduiding Elk vers begint met een versaanduiding: {n} en loopt tot de volgende versaanduiding. n is altijd een getal, ook als de nummering alfabetisch of met Romeinse cijfers werkt. In de versaanduiding kan ook een alternatieve nummering worden aangegeven, geldend binnen een een bepaalde verzameling van teksten. Zo kan een tekst in de Statenvertaling in hoofdstuk 38 de versaanduiding {39 SV=39:1} of {39 SV=39,1} hebben om aan te geven dat Job 38,39 in de Statenvertaling bekend is als Job 39,1.
pericoop-aanduiding Op enige plek in een vers kan ook een kenmerk {titel tekst} staan. Hiermee wordt een pericoop gedefinieerd. Per vers is één pericoop aanduiding mogelijk. Een pericoop verschijnt als kopje boven een vers en verschijnt in een lijst als een boek wordt geopend.
voetnoot Een vers kan op enige plaats voetnoten bevatten met de aanduiding {noot tekst}. Op deze plaats komt dan een volgnummer en onderaan de pagina verschijnt de tekst in een voetnoot. Voor tekstverwijzingen in voetnoten is geen aparte opdracht nodig: de site herkent bijv. Gen. 3,4-10 als een tekstverwijzing en zal deze tekst autopmatisch vertalen in een tekstverwizing.
paralellen Ook kan een vers één verwijzing naar parallellen bevatten, zoals o.a. bij een synops van de evangelién.
Dat gebeurt met het kenmerk {par tekstaanduiding(; tekstaanduiding)...} Zo zou in Lucas 6,46 kunnen zijn opgenomen het commando {par Mat. 7,21}. Dit is van belang voor de juiste weergave van verschillende teksten in meerdere kolommen naast elkaar.
nieuwe regel Een nieuwe regel wordt aangegeven met een newline (\n of hex 0A), gewoon een nieuwe regel in de tekst. Dit werkt alleen met Stijl gelijk aan 'vers'.
inspringen Een tekst, bijv. in directe rede, kan inspringen. Dit wordt aangegeven met {>} t/m {>>>>...} om de positie van de nieuwe inspringende kantlijn aan te geven. Deze blijft gehandhaaft, ook na een nieuwe regel, tot er een andere kantlijn wordt ingesteld of het einde van het vers. Deze aanduiding heeft alleen een funktie als de Stijl als 'vers' wordt ingesteld.
Terugspringen naar de meest linker marge gebeurt met een nieuw versaanduiding of het commando {<}
tab Een eenmalige tab wordt aangegeven met {-}.
      Anders dan met inspringen heeft een tab geen invloed op een volgende regel en werkt zij zowel bij de Stijl 'vers' als de Stijl 'tekst'. Het is mogelijk om met meerdere min-streepjes langere tabs aan te geven, bijv. {---}
vet Vet af te drukken woorden worden tussen hekjes # geplaatst. De tekst #vet# wordt dus getoond als vet. Om een hekje weer te geven moet het worden voorafgegaan door een backslash. De tekst \# wordt dus weergegeven als #.
cursief een tekst tussen tildes ~ wordt cursief weergegeven. De tekst ~cursief~ wordt dus weergegeven als cursief. Ook hier geldt dat een backslash de tilde terugbrengt tot een gewone tilde: \~ wordt weergegeven als ~.
onderstrepen kan met de underscore _ . Een tekst tussen twee underscores, als _onderstrepen_ wordt weergegeven als onderstrepen. Ook hier geldt de backslash als escape teken: \_ wordt weergegeven als _ .
Hebreeuws kan worden ingevoerd met het toetsenbord Hebreeuws. Zet de invoercurser op de plaats waar het Hebreeuws moet komen. Klik dan op de knop 'toetsenbord Hebreeuws'. Bent u klaar met de Hebreeuwse tekst, dan het toetsenbord opbergen door op de rode knop rechtsboven in het toetsenbord te klikken.
Hier een voorbeeld voor het gebruik (zet cursor in invoerveld en typ Hebreeuws):
Tekst

toetsenbord Hebreeuws

toetsenbord Hebreeuws X
(Eerst op letter klikken, dan op accenten...)

ׯ ׆ ױ א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס
ע פ צ ק ר ש ת ־ װ ױ ײ ׳ ״ ׃ ך ם ן ף
ץ

׀ ◌֠ ◌֡ ◌֢ ◌֑ ◌֒ ◌֓ ◌֔ ◌֕
◌֖ ◌֗ ◌֘ ◌֙ ◌֚ ◌֛ ◌֣ ◌ָ ◌ֳ ◌ַ ◌ֲ ◌ׇ ◌֨ ◌֩ ◌ֹ ◌ֵ ◌ֶ ◌ֱ
◌ְ ◌ִ ◌֫ ◌֞ ◌֮ ◌ׂ ◌ׁ ◌ֻ ◌ּ ◌֜ ◌֝ ◌֭ ◌ֽ ◌ﬞ ◌֟ ◌֯ ◌ֿ ◌֭

.
Grieks gaat op dezelfde wijze, maar dan klikken op 'toetsenbord Grieks'.
Voor de codering hiervoor zie het document
Griekse codes of gebruik het toetsenbord Grieks
toetsenbord Grieks X
᾿ ͵ Ϙ ϙ Ϛ
; ͽ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Ϗ Λ Μ Ν
Ξ Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ͱ ͱ Ͳ ͳ Χ ͷ ͻ ͼ
α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ
τ υ φ χ ψ ω ϐ ϑ ϒ ϕ ϖ ϗ ϛ Ϡ ϡ ϰ ϱ ϓ
ϔ Ϥ ϴ ϕ ϣ Ϣ ϵ ϶ Ϧ Ϸ ϧ ϗ Ϩ ϸ ϙ ϩ Ϫ ϫ
Ϻ ϻ Ϭ ϼ ϭ Ϝ ϝ

Ἷ

.
Woorden zoeken
U kunt woorden zoeken door woorden te type in het invoerveld links van de tekst 'zoek woorden' in de groen-gele balk bovenin en daarna op 'zoek woorden' te klikken. Als u meerdere woorden intypt, wordt gezocht naar verzen die al deze woorden (of delen van woorden) bevatten (een 'EN' functie).
Een tekst zoeken
In het invoerveld links van 'zoek tekst' kunt u rechtsstreeks de tekst aangeven die u wilt lezen, bijv. Gen. 2,3-7 . Na de tekst te hebben aangegeven klikt u op 'zoek tekst' en de tekst verschijnt, als deze aanwezig is.
Overzichten
Boven in de geel-groene taakbalk staat de link 'Overzichten'. Deze geeft een overzicht van alle boeken met de hoofdstukken waar enige vertaling van op de site staat: zwarte blokjes staan voor hoofdstukken met tekst en witte blokjes voor hoofdstukken zonder tekst.