+ + Oude Testament + Deuterocanonieke boeken + Nieuwe Testament
Galaten
1 2 3 4 5 6 54 %
Gal. 1
1:1 Paulus 1), een apostel,
niet door de mensen of vanwege een mens,
maar door Jezus Christus en God de Vader,
die hem heeft opgewekt uit de doden,
2 en alle broeders, die bij mij zijn,
aan de gemeenten van Galatië:
3 Genade voor u en vrede
door God onze Vader
en de Heer Jezus Christus
4 die zichzelf gegeven heeft vanwege 2) onze zonden,
om ons te onttrekken uit de huidige boze eeuw,
naar de wil van onze God en Vader,
5 aan wie de glorie toekomt
tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
6 Ik ben verbaasd
dat jullie je zo snel laat afbrengen van Hem
die jullie in de genade van Christus heeft geroepen
naar een ander evangelie 3),
7 en dat is geen ander,
er zijn echter sommigen die jullie verwarren
en die de verkondiging van de Christus willen verdraaien.
8 Maar ook als wijzelf
of een engel uit de hemel
jullie iets zou verkondigen,
afwijkend van wat wij jullie hebben verkondigd,
die zij vervloekt!
9 Zoals wij al hebben gezegd, zeg ik het nu weer:
indien iemand jullie een evangelie verkondigt,
afwijkend van wat jullie ontvangen hebben,
die zij vervloekt!
10 Want overtuig ik nu mensen of God?
Of zoek ik mensen te behagen?
Indien ik nog mensen behaagde,
zou ik Christus knecht niet zijn!

11 Ik 4) laat jullie weten, broeders en zusters:
het evangelie door mij verkondigd
is niet naar de mens;
12 ik heb het niet van een mens ontvangen
en het werd mij ook niet geleerd —
maar door openbaring van Jezus Christus [heb ik het ontvangen].
13 Jullie hoorden hoe ik mij ooit
bewoog in het Jodendom;
dat ik de gemeente Gods overdreven vervolgde
en haar te gronde richtte
14 en meer vorderingen maakte in het Jodendom
dan veel tijdgenoten van mijn soort [volk]
en een meer dan overvloedige ijveraar bleek
van de overleveringen van ons voorgeslacht.

15 Toen het God behaagde,
die mij bepaalde vanaf de moederschoot
en mij riep door zijn genade,
16 om in mij zijn zoon te openbaren
opdat ik hem verkondigen zou onder de volken,
ben ik niet direct bij vlees en bloed te rade gegaan,
17 noch ben ik naar Jeruzalem opgegaan
naar de apostelen vóór mij,
maar ik ben naar Arabië gegaan
en weer teruggekeerd naar Damascus.
18 Vervolgens ging ik na drie jaar op naar Jeruzalem
om Kefas te ontmoeten
en ik bleef vijftien dagen bij hem.
19 De rest van de apostelen heb ik niet gezien,
behalve Jacobus, de broer van de Heer;
20 wat ik jullie schrijf —
zie, [het is] voor Gods aangezicht;
ik lieg niet.
21 Vervolgens ging ik naar de landstreken
van Syrië en Cilicië,
22 maar ik was onbekend bij de gemeentes in Christus in Judea;
23 alleen hadden zij gehoord:
hij die ons ooit vervolgde,
verkondigt nu het geloof
dat hij ooit te gronde richtte —
24 en zij prezen God om mij.

1vertaling van Kees Meijer
2ter zake van/voor/vanwege/omtrent
3Naardense Bijbel: naar een andersoortige verkondiging
4vertaling van Klaas Eldering